Plan pracy SK LOP

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA  LIGI OCHRONY PRZYRODY

 

1. Celem Ligi Ochrony  Przyrody jest:

 • upowszechnienie wiedzy ekologicznej,
 • dbanie o zieleń i otaczające nas środowisko naturalne,
 • kształtowanie właściwego stosunku człowieka do przyrody,
 • zapobieganie zniszczeniom środowiska przyrodniczego.


 

2. Udział uczniów w pracach SK LOP umożliwia:

 • pogłębienie wiedzy przyrodniczej,
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • dostrzeganie negatywnego i pozytywnego wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze,
 • naukę ekologicznego stylu życia,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 • wykorzystanie zdobytej przez uczniów wiedzy w praktyce, prawidłowa segregacja odpadów, pielęgnacja roślin, opieka nad zwierzętami.

 

3. Sposób realizacji programu:

 • prowadzenie zajęć przyrodniczych z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych,
 • prowadzenie obserwacji, doświadczeń, hodowli, dokonywanie pomiarów,
 • organizowanie wycieczek, lekcji terenowych, konkursów ekologicznych: plastycznych, technicznych oraz z wiedzy ekologicznej,
 • udział w akacjach i działaniach ekologicznych – szkolnych, miejskich i ogólnopolskich,
 • prowadzenie prelekcji ekologicznych przez zaproszonych gości,
 • utworzenie strony internetowej, na której będą prezentowane działania podejmowane przez uczniów.