O ośrodku

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy tworzą:

 

 • Szkoła Podstawowa dla uczniów z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

 

 • Gimnazjum dla uczniów z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

 

 • Szkoła Branżowa dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną kształcąca młodzież w zawodzie kucharz.

 

 • Szkoła Podstawowa dla uczniów z umiarkowaną i znaczną  niepełnosprawnością intelektualną.

 

 • Gimnazjum dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

 

 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy, gdzie młodzież z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej uczy się podstawowych umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w życiu społecznym.

 

 • W Placówce funkcjonują także Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze dla uczniów z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

 

 • Prowadzimy nauczanie indywidualne w szkole lub warunkach domowych, gdy stan zdrowia ucznia uniemożliwia mu realizowanie nauki w zespole klasowym.

 

 

Baza lokalowa:

 

W Placówce oprócz dobrze wyposażonych sal lekcyjnych znajdują się

 • Sala gimnastyczna
 • Sala logopedyczna - wyposażona w nowoczesny sprzęt do terapii mowy zakupiony ze środków unijnych
 • Sala do prowadzenia rehabilitacji i terapii ruchowej z wysokiej jakości sprzętem
 • Pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
 • Pracownia gastronomiczna
 • Biblioteka z czytelnią
 • Sala doświadczania świata
 • Sala komputerowa AAC – wspomagająca alternatywne metody komunikacji
 • Kuchnia dydaktyczna dla uczniów z umiarkowana i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
 • Świetlica
 • Internat ze stołówką.

 

 

Internat

 

W Placówce jest internat posiadający własną kuchnię i stołówkę. Dzieci i młodzież mają  zapewnioną całodobową opiekę od poniedziałku do piątku. W internacie wychowankowie rozwijają swoje zainteresowania i sprawności w ramach zajęć tematycznych i kół zainteresowań. Szczególną uwagę zwracamy na doskonalenie umiejętności samoobsługowych, kulturalne zachowanie się, wzajemną pomoc i życzliwość, naukę odpowiedzialności za własne działania, bezpieczeństwo, racjonalne spędzanie czasu wolnego.

 

Kadra pedagogiczna

 

Nasza kadra pedagogiczna to nauczyciele wysoko wykwalifikowani, ciągle podnoszący swoje umiejętności zawodowe. Realizujemy autorskie programy nauczania oraz programy wychowawczo ­– opiekuńcze i terapeutyczne. Dzieci uczą się w małych zespołach klasowych, co wpływa korzystnie na uzyskanie optymalnych efektów kształcenia. Nasi absolwenci po ukończeniu szkoły zawodowej mogą kontynuować naukę w szkołach dla dorosłych.

Proces wszechstronnego rozwoju uczniów wspomaga zespól specjalistów psycholog, pedagog, socjoterapeuta, logopeda. Uczniowie biorą udział w indywidualnych i grupowych zajęciach logopedycznych, terapii pedagogicznej, korekcyjno – kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, gimnastyce korekcyjnej, hipoterapii, zajęciach z psychologiem oraz doradcą zawodowym.  Wspieramy uczniów z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym. Staramy się zapewnić uczniom profesjonalną rehabilitację. Opiekę medyczna nad uczniami sprawuje wykwalifikowana pielęgniarka.

 

Nasi uczniowie z powodzeniem uczestniczą w:

 • przeglądach artystycznych placówek specjalnych,
 • konkursach i warsztatach plastycznych, konkursach wiedzy organizowanych dla szkół specjalnych,
 • zawodach sportowych na szczeblu regionalnym i wojewódzkim w ramach PTSS "Sprawni Razem" wspieramy ogólnopolskie akcje charytatywne.

 

Ponadto:

 • Zapewniamy bezpłatne podręczniki, dofinansowanie obiadów.
 • Prowadzimy koła zainteresowań – informatyczne, artystyczne, teatralne, plastyczne, sportowe, ekologiczne, gastronomiczne i inne w zależności od potrzeb uczniów.
 • Uczniowie uczestniczą w zajęciach hipoterapii.
 • Prowadzimy kawiarenkę internetową.
 • W szkole działa teatr Maska, którego spektakle wystawiane są m.in. w bibliotece miejskiej, przedszkolach na terenie miasta
 • Organizujemy imprezy plenerowe we współpracy ze Stowarzyszeniem Klubu Jeździeckiego „Baskil”.
 • W Placówce prężnie działa Klub Sportowy Olimpiad Specjalnych „Tęcza”.
 • Zapewniamy opiekę i atrakcyjne zajęcia podczas ferii zimowych.
 • Aktywnie uczestniczymy w imprezach organizowanych na terenie miasta.
 • Organizujemy wyjazdy na basen.
 • Uczniom naszej Placówki przysługuje zwrot kosztów dojazdu lub zorganizowanie dojazdu do szkoły przez Urząd Gminy.
 • Współpracujemy z instytucjami, stowarzyszeniami w środowisku lokalnym.
 • Klub rowerowy „Lider”.
 • Organizujemy wycieczki dla uczniów szkoły.

 

 

Artykuły